Regio ZOU
Regio Lekstroom

Toekomstbestendige huisartsenzorg | Thema's


In overleg tussen LHV,  InEen en ZN zijn 4 thema’s benoemd. Onderstaand treft u deze aan, voorzien van een korte toelichting. In de komende maanden zal UNICUM per thema een ondersteuningsaanbod ontwikkelen, dat via de website beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast vindt u hier diverse formats, o.a. voor het plan van aanpak en de kwartaalrapportages. 

1. Meer zorg op afstand
Het wordt drukker in de huisartsenpraktijk. De complexiteit van de patiëntenzorg neemt toe en de populatie vergrijst, dat vraagt om ‘meer tijd voor de patiënt’. Tegelijkertijd vraagt dit om een andere inrichting van de zorg rekening houdend met krapte op de arbeidsmarkt en aansluiten op de behoefte van de patiënt en professional. Zorg op afstand kan dan een oplossingsrichting zijn. 

2. Andere organisatie van huisartsenzorg
Huisartsen willen de patiënt centraal stellen, goede zorg verlenen én dit goed organiseren. Ondertussen hebben praktijken te maken met toenemende vergrijzing en een verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn. De huisartsenpraktijk staat al met al aardig onder druk. Een efficiënte rol- en taakverdeling en de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ bieden kansen. Dit betekent dat er op het passende niveau en op de juiste schaal afspraken moeten worden gemaakt. Vaak is dat dicht bij huis, ook met andere zorgverleners. Tegelijkertijd moeten versnippering en inefficiënt gebruik van middelen worden voorkomen. 

3. Meer persoonsgerichte zorg 
Meer en makkelijker samenwerken dankzij nieuwe technologie, een gezonde leefstijl stimuleren, eigen regie en maatwerk leveren: dat is persoonsgerichte zorg, in een notendop. Niet alleen tussen zorgverleners onderling, maar ook met jouw chronische patiënten. Zodat zij meer betrokken zijn bij hun zorg en zelf gezondere keuzes kunnen maken. 

4. Efficiëntere praktijkvoering
De huisartsenzorg bereikt met de huidige wijze van praktijkvoering en werkorganisatie de grenzen van haar kunnen of is daar in de vergrijzende gebieden dikwijls al overheen. Om de huisartsenzorg toegankelijk te houden en alle patiënten de persoonsgerichte zorg te kunnen blijven bieden die zij verdienen, is het noodzakelijk dat de huisartsenzorg inspeelt op de huidige ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als organisatorisch.