Regio ZOU
Regio Lekstroom

Crisisstructuur | Taakverdeling


In tijden van crisis waarin we ons nu bevinden is het noodzaak om een structuur te hanteren die binnen de huisartsenzorg niet gebruikelijk is. In het HuisartsenRampenOpvangPlan (HaROP) is deze crisisstructuur beschreven. Grote wijziging ten opzichte van de normale werkwijze, is dat het hiërarchisch gestuurd is. Een aantal aangewezen huisartsen per regio houdt zich bezig met de coördinatie van de huisartsenzorg. Dit zijn de hagro-contactpersonen en de leden van de crisisteam(s). Zij dragen zorg voor de kaders en de koers waarin gewerkt wordt om de continuïteit van zorg te bewaken. Vertrouwen in elkaar en soms wat geduld is hierin essentieel.

Wie heeft welke taken en verantwoordelijkheden?

Rol van de GGD
De GGD coördineert de bestrijding van de infectieziekte in de regio en voorkomt verdere verspreiding. De GGD vertaalt het landelijke VWS/RIVM-beleid. De GGD adviseert en instrueert zorginstellingen over diagnose, melding en behandeling van geïnfecteerden. In de regio Utrecht gebeurt dit in nauwe afstemming met een aantal huisartsen. De uitkomsten worden gecommuniceerd in de frequente updates die via Primair aan alle huisartsen en waarnemers worden verzonden.

Rol van de zorginstellingen, de huisartsenzorg incluis
Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatieve zorg onder alle omstandigheden (o.a. de Wkkgz en de Wtzi). Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg.

Er wordt nauw samengewerkt met de andere regionale huisartsenorganisaties in Midden-Nederland. Dit gebeurt onder meer in het Centraal Crisisteam.

Centraal Crisisteam
Hierin zitten vertegenwoordigers van LHV Huisartsenkring Midden-Nederland en de regionale huisartsenorganisaties in Midden-Nederland. Het uitgangspunt is: zoveel mogelijk een eenduidige werkwijze in de hele regio Utrecht hanteren. 

Regionaal Crisisteam 
De regio's Lekstroom en ZOU nemen gezamenlijk deel in dit crisisteam, en overleggen waar nodig ook per regio. Er is zeer geregeld (online) overleg over de huidige situatie en (mogelijke) knelpunten en uitdagingen in de komende periode. Klik hier voor meer informatie.

Bevoegd gezag
De minister van VWS geeft leiding aan de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A. De voorzitter Veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding ervan. De minister kan de voorzitter Veiligheidsregio opdragen hoe de bestrijding uit te voeren. De voorzitter Veiligheidsregio kan vervolgens de Directeur Publieke Gezondheid (PDG) opdracht geven om als Operationeel Leider op te treden. Bij een regiogrens overschrijdende of nationale infectieziektecrisis stelt de minister van VWS het landelijk te voeren beleid vast. Dit beleid wordt inhoudelijk uitgewerkt door het RIVM - Centrum Infectieziektenbestrijding (CIb). De GGD draagt zorg voor de regionale uitvoering van dit beleid, daarbij inhoudelijk ondersteund door het CIb. Het beleid kan betrekking hebben op: isolatie, quarantaine, samenscholing, openbaar vervoer, lucht- en scheepsverkeer, medicamenteuze therapie en vaccinatie.

De Veiligheidsregio
De (voorzitter) Veiligheidsregio draagt dus zorg voor de bestrijding en is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. De voorzitter Veiligheidsregio kan hierbij gebruik maken van noodbevoegdheden en daarmee bevelen geven aan burgers en instellingen. Deze bevelen moeten wel proportioneel en subsidiair* zijn. In Utrecht is dit de burgemeester van Utrecht de heer van Zanen.

*de lichtste maatregel wordt genomen om het gewenste doel te bereiken. Voor maatregelen in zorginstellingen betekent dit ook dat interventies bij voorkeur eerst door het hoger gezag in de zorgsector wordt genomen. Dit zijn Rijksheren en de minister van VWS. 

Rol van de GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio)
De GHOR zorgt voor verbinding tussen de geneeskundige en veiligheidspartners en coördineert de opschaling van de witte (geneeskundige) keten. De GHOR vertaalt het landelijke VenJ-beleid (Veiligheid en Justitie). De GHOR, in casu de directeur Publieke Gezondheid (DPG), adviseert de voorzitter Veiligheidsregio over het te voeren beleid. De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Deze coördinatie betreft doorgaans logistieke aspecten zorg waaronder het verdelen van schaarste, zoals nu bij de coronacrisis (zie verder). In bijzondere gevallen kan de DPG namens de voorzitter van de veiligheidsregio aanwijzingen geven aan zorginstellingen.